ABC

aneurysmal bone cyst

torbiel kostna tętniakowata

AIN

anterior interosseous nerve

nerw międzykostny przedni- gałąź od nerwu pośrodkowego

Al

Al pulley

troczek a1-patrz Urazy Ścięgien Zginaczy

AOL

anterior oblique ligemant

więzadło przednie skośne

APL

abductor pollicis longus

ścięgno odwodziciel kciuka długi

patrz choroba deQuervaina

ASSH -

American Society for Surgery of the Hand

Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Ręki -patrz www.assh.org

AVNs

avascular necrosis

martwica jałowa - patrz choroba Kienbocka

CIA

carpal instability adaptive

zaadaptowana niestabilność nadgarstka

CIC

carpal instability complex lub carpal instability combined

niestabilność nadgarstka, w której dochodzi do niestabilności między kośćmi danego szeregu nadgarstka

CID

carpal instability dissociative

niestabilność pomiędzy kośćmi danego

szeregu nadgarstka

CIND

carpal instability non dissociative

niestabilnosśćw której dochodzi do

rozejścia się między bliższym i dalszym

szeregiem kości nadgarstka a nie

pomiędzy poszczególnymi kośćmi

nadgarstka -może być VISI lub DISI

CMC

carpometacarpal nadgarstkowo srodręczny np staw CMCJ

CT

computer tomography

tomografia komputerowa

CTP

carpal tunnel pressure

ciśnienie w kanale nadgarstka

CTR

carpal tunnel release

operacja uwolnienia z ucisku -dekompresji kanalu nadgarstka polegająca na przecięciu więzadła poprzecznego nadgarstka

CTS

carpal tunnel syndrome

zespół cieśni kanału nadgarstka -patrz Zespól Cieśni Kanału Nadgarstka

DCP

dynamic compression plate

plytka dynamicznie kompresująca (uciskająca)

DC 6

sixth dorsal compartment

6 przedział w obrębie troczka prostownikow nadgarstka -patrz Choroba de Quervaina

DIP

distal interphalangeal

staw mięzypaliczkowy dalszy

DISI

dorsal intercalated segment instability grzbietowa niestabilność miedzysegmentalna nadgarstka

DRUJ

distal radioulnar joint

taw promieniowołokciowy dalszy

ECRB

extensor carpi radialis brevis

prostownik promieniowy nadgarstka krótki

ECU

extensor carpi ulnaris

prostownik łokciowy nadgarstka

ED

extensor digitorum

prostownik palca

EDBM

extensor digitorum brevis manus prostownik palca małego

EDC

extensor digitorum communis

prostownik wspólny palców

EDM

extensor digiti minimi

prostownik palca małego

EF

external fixation

zewnętrzna stabilizacja z użyciem stabilizatora zewnętrznego

EMP

extensor digiti proprius

ścięgno prostownik wlasny palca wskazującego

FBs

foreign Dobies

ciało obce np. w ranie opiłek metalu

FDP

flexor digitorum profundus

ściegno zginacz palca głęboki

FTS

flexor tenosynovectomy

operacja wycięcia błony maziowej ścięgien zginaczy palców

GCTTS

giant cell tumor of the tendon sheath

guz olbrzymiokomórkowy pochewki ścięgnistej

HAVS

hand-arm vibration syndrome

choroba wibracyjna ręki i przedramienia

HSAs

hospital service area

okolica szpitalna

IF

internal fixation

stabilizacja wewnetrzna

IML

intermetacarpal ligemant

więzadlo między kośćmi śródręcza

IOM

interosseous membrane

błona międzykostna

J

joint

staw- np. PIPJ -staw międzypaliczkowy bliższy

JRA

juvenile rheumatoid arthritis

Mlodzieńcze Reumatoidalne Zapalenie Stawów

JT

juncturae tendinum

połączenia scięgniste pomiędzy ścięgnami prostującymi palce na grzbiecie ręki

K wire

Kirschner wire

drut Kirschnera

MCP

metacarpophalangeal

śródręcznopaliczkowy np. staw śróręcznopaliczkowy- MCPJ

MMT

manual muscle testing

ręczne badanie mięśni

MP

metacarpophalangeal śróręcznopaliczkowy np. staw śródręcznopaliczkowy kciuka- MPI

MRI

magnetic resonance imaging

badanie rezonansem magnetycznym

NCV

nerve conduction velocity

ocena szybkości przewodnictwa nerwowego w badaniu EMG

NCVs

normal nerve conduction values prawidłowe wartości NCV

NIDDM

non—insulin dependent diabetes mellitus typ cukrzycy dający się leczyć insuliną tzw. zależny od insuliny

NVCF

neurovascular cutaneous flap

płat skórny zawierający fragment nerwu i naczyń krwionośnych

OA

osteoarthritis - choroba zwyrodnieniowa

ODWG

occult dorsal wrist ganglion

ukryta torbiel galaretowata (ganglion) nadgarstka

OR

operation room

sala operacyjna

OT

operation theatre

blok operacyjny

OCTR

open carpal tunnel release

operacja uwolnienia nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka metodą na "otwarto"

ORIF

open reduction internal fixation

technika otwartego nastawienia złamania i stabilnego zespolenia np.płytką i śrubkami

PA

posteroanterior

przednio tylny- jedna z pozycji wykonywania zdjęć RTG

P1

proxymal phalanx

paliczek podstawny-bliższy

PCB

palmar cutaneous branch

galąź skórna dłoniowa

PCBMN

palmar cutaneous branch of median nerve

dłoniowa gałąź skórna nerwu pośrodkowego

PIN

posterior interosseous nerve

nerw międzykostny tylny gałąź od nerwu promieniowego

PRC

proxymal row carpectomy

operacja wycięcia bliższego szeregu kości nadgarstka

PT

pronator Teres

mięsień nawrotny obły

RDS

reflex sympathetic dystrophy

odruchowa dystrofia współczulna (algodystrofia)

RTD

radial tunnel decompression

dekompresja kanału nerwu promieniowego

RTS

radial tunnel syndrome

zespół cieśni nerwu promieniowego

SAM

short arc motion

krótki łuk ruchu

SB

sagittal band

więzadło stawu MP

SBRN

superficial branch of the radial nerve

gałąź powierzchowna nerwu promieniowego

SEPs

somatosensory evoked potentials

czuciowe korowe potencjały wywołane

SL

scapholunate

łódkowo księżycowate np. staw SLJ

SLAC

scapholunate advanced collapsed

zapadnięcie się kości łódeczkowatej i księżycowatej

SLD

scapholunate dissociation

poszerzenie przestrzeni pomiędzy kością łódeczkowatą a kością księżycowatą widoczne w RTG

SPA

superficial palmar arch

tętniczy łuk dłoniowy powierzchowny

SRN

superficial radial nerve

galąź powierzchowna nerwu promieniowego

TAM

total active motion

calkowita ruchomość czynna

TCL

transverse carpal ligament

poprzeczne więzadło nadgarstka - patrz Zespół Cieśni Kanału Nadgarstka

T-III MC

trapezio-third metacarpal (ligament) więzadlo między kością czworoboczną większą a trzecia kością śródręcza

TF

trigger finger

Zwężające zapalenie pochewki ścięgnistej tzw.palec trzaskający –patrz Palec trzaskający

TFCC

triangular fibrocartilage complex

kompleks chrząstki trójkątnej

TOS

thoracic outlet syndrome

zespół górnego otworu klatki piersiowej

TPM

total passive motion

całkowita ruchomość bierna (suma stopni całkowitego zgięcia minus suma stopni całkowitego wyprostu)

TR

relaxation time

czas relaksacji

TS

tendon sheat pochewka ścięgna

UCL

ulnar collateral ligament

więzadło łokciowe poboczne stawu MP 1 kciuka

UCTR

ultrasonographically assisted carpal tunnel release

operacja kanalu nadgarstka wsparta USG

UD

ulnar deviation

odchylenie łokciowe

UN

ulnar nerve

nerw łokciowy

VP

volar plate

płytka dloniowa

VISI

palmar (volar)intercalated segmental instability

dłoniowa niestabilność miedzysegmentalna

nadgarstka

Partnerzy: